හොඳම විකුණුම්
විශේෂාංගගත
හොඳම විකුණුම්
අකාරාදී පිළිවෙලට, AZ
අකාරාදී පිළිවෙලට, ZA
මිල, අඩු සිට ඉහළ දක්වා
මිල, ඉහළ සිට අඩු
දිනය, පැරණි සිට අලුත්
දිනය, අලුත් සිට පැරණි දක්වා
පෙරහන
පෙන්වන්න: 20
පෙන්වන්න: 16
පෙන්වන්න: 24
පෙන්වන්න: 32

Medicine

Dimilin

NAME Dimilin ACTIVE INGREDIENT Diflubenzuron 25% TREATMENT FOR Anchor Worm (Lernaea), Fish Lice (Argulus) MANUFACTURED BY Arysta LifeScience, Japan   TREATMENT One gram (1) Dimilin 1,000 Litres Water Three (3)...
Rs 450.00

Medicine

ELBAGIN POWDER - JAPANESE YELLOW POWDER

NAME Elbagin Powder ACTIVE INGREDIENT Sodium Nifurstyrenate 10%  TREATMENT FOR Antimicrobial Bacterial and Prophylaxis (Preventive) Medication COUNTRY OF ORIGIN Japan   TREATMENT 01 - When introducing new fish or after...
Rs 4,000.00
We Shipping
WorldWide
100% Money Back
Guarantee
100% Secured
Payment
14-Day Return
Policy