හොඳම විකුණුම්
විශේෂාංගගත
හොඳම විකුණුම්
අකාරාදී පිළිවෙලට, AZ
අකාරාදී පිළිවෙලට, ZA
මිල, අඩු සිට ඉහළ දක්වා
මිල, ඉහළ සිට අඩු
දිනය, පැරණි සිට අලුත්
දිනය, අලුත් සිට පැරණි දක්වා
පෙරහන
පෙන්වන්න: 20
පෙන්වන්න: 16
පෙන්වන්න: 24
පෙන්වන්න: 32

Air Pump

MATALA WEIGHTED BASE, AIR MEMBRANE DISC DIFFUSERS

MATALA WEIGHTED BASE, AIR MEMBRANE DISC DIFFUSERS Matala Water Technology Air Discs are designed to very high standards, with the ability to survive the harsh environment of Wastewater TreatmentMatala introduces...
Rs 7,900.00
විකිණී හමාරයි

Air Pump

REPAIR AND REBUILD PARTS - HIBLOW HP SERIES - TO ORDER

REPAIR AND REBUILD PARTS - HIBLOW HP SERIES - TO ORDER When you buy a HIblow, you have not just bought an Air Pump, you have bought a lifelong investment! ...
Rs 1.00

Air Pump

HIBLOW HP-100 / HP-120 / HP-150 / HP-200

Technical Specifications HIBLOW HP-100 HP-120 HP-150 HP-200 Rated Pressure (kPa) 17.7 kPA 17.7 kPA 20 kPA 20 kPA Rated Airflow (L/Min) 100 L/min @ 6.0' ft 120 L/min @ 6.0'...
Rs 0.00

Air Pump

SERVICE PARTS - Diaphragms & Casing Block - HIBLOW HP SERIES - IN STOCK

 SERVICE PARTS - Diaphragms & Casing Block - HIBLOW HP SERIES  Part Number HP - 40  HP - 60 / 80 HP - 100 / 120 HP -150 / 200...
Rs 8,500.00

Air Pump

HIBLOW HP-40 / HP-60 / HP-80

Technical Specifications HIBLOW HP-40 HP-60 HP-80 Rated Pressure (kPa) 12.8 kPA 14.7 kPA 14.7 kPA Rated Airflow (L/Min) 40 L/min @ 4.25' ft 60 L/min @ 5.0' ft 80 L/min...
Rs 0.00
We Shipping
WorldWide
100% Money Back
Guarantee
100% Secured
Payment
14-Day Return
Policy